Analiza stanu BHP w firmie

Autor:

   |

Analizę stanu bhp sporządzają pracownicy służby bhp (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.; dalej: rosbhp). A zatem może to być:

  • inspektor (specjalista ds. bhp) w firmie posiadającej służbę bhp,
  • pracownik, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp,
  • specjalista spoza zakładu, któremu pracodawca zlecił wykonywanie zadań służby bhp,
  • sam pracodawca, który wykonuje zadania służby bhp, a może to robić jeżeli spełnia wymagania zawarte w art. 23711 § 1 Kodeksu pracy (tzn. jeżeli posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp i zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Analiza stanu bhp powinna być sporządzona możliwie szybko po zakończeniu kwartału, półrocza, roku, tak aby było możliwe wprowadzenie do planów finansowych i rzeczowych firmy tych tematów, które wymagają wdrożenia w najbliższym czasie. W zasadzie większość firm opracowuje analizy roczne. Zaleca się jednak, aby w tych firmach, w których występują poważne zagrożenia, sporządzać analizy co najmniej półroczne.

Cel sporządzania analizy stanu bhp

Analiza umożliwia ocenę zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dzięki niej pracodawca może uzyskać rzetelną recenzję wszystkich zagadnień związanych z bhp, zapoznać się z nimi i ustosunkować się do wynikających z niej wniosków. Analiza bhp, sporządzona w sposób kompleksowy, pokaże również pracownikom służby bhp, czy ich praca daje spodziewane efekty. Na jej podstawie można dokonać oceny prawidłowości podjętych dotychczas w zakładzie działań, których celem była poprawa warunków pracy. Wskaże również te miejsca i dziedziny, które wymagają doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami. Pozwoli zidentyfikować także problemy, na które służba bhp powinna zwrócić szczególną uwagę pracodawcy i osób kierujących pracownikami.

Dodatkowo pozwala również określić, które funkcjonujące w firmie rozwiązania problemów i zagadnień bhp są już nieaktualne, a które wymagają weryfikacji. Bowiem przepisy prawa, w tym szczegółowe przepisy dotyczące bhp, ulegają zmianie.

Uwaga!

Analiza stanu bhp ma być podstawą działań przyszłościowych czyli prewencyjnych, a statystki są tylko elementem pomocniczym do opracowania planu działań korygujących.

Analiza stanu bhp ma na celu umożliwienie:

  • oceny realizacji obowiązków pracodawcy (oraz osób kierujących pracownikami i innych osób funkcyjnych) w dziedzinie bhp,
  • zaprojektowania i wprowadzenia działań korygujących i prewencyjnych,
  • oceny skuteczności realizacji zadań służby bhp.

Komu potrzebna jest analiza stanu bhp?

Osobą, która jest odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa w firmie, jest oczywiście pracodawca, a dalej wszystkie osoby kierujące pracownikami w części wynikającej z ich zakresu odpowiedzialności (art. 207 Kodeksu pracy; dalej: kp). Ale pamiętać musicie, że pracodawca zatrudnia pracowników służby bhp, którzy mimo że bezpośrednio nie odpowiadają za stan bhp, to są „doradcami pracodawcy, osób nadzoru i robotników”, a więc to oni w dużej mierze i kształtują bezpieczeństwo pracy w zakładzie.

Miejcie na uwadze, że w praktyce właśnie służba bhp, poprzez swoje codzienne działania, ma największy wpływ na kształtowanie bezpiecznych warunków pracy.

Analiza stanu bhp potrzebna jest więc przede wszystkim pracodawcy, ale również pracownikom służby bhp.

Mając szczegółową analizę stanu bhp pracodawca zdaje sobie sprawę ze wszystkich konsekwencji wynikających z niedociągnięć w zakresie bhp występujących w jego firmie. Wie również, jakie ma podejmować działania mające na celu doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami, a co za tym idzie do ograniczania zagrożeń, zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej takich jak: spodnie robocze, buty robocze, rękawice ochronne i inne. W tych działaniach pracownikami pomocnymi pracodawcy są właśnie pracownicy służby bhp.

Uwaga!

Każda niezgodność z przepisami i zasadami bhp jest potencjalnym źródłem zagrożenia, a każde zagrożenie jest potencjalnym źródłem wypadku przy pracy czy choroby zawodowej.

Jeżeli działania pracodawcy oraz pracowników, w tym służby bhp, będą ukierunkowane na:

  • ograniczanie zagrożeń czyli organizowanie i wykonywanie prac zgodnie z przepisami,
  • wprowadzenie mechanizmów poprawy warunków pracy,

to dopiero wtedy będziecie mieli gwarancję, że w firmie jest i będzie bezpiecznie. Będziecie również w sytuacji znacznego komfortu podczas kontroli organów zewnętrznych.

Miejcie na uwadze, że czekanie na decyzje zewnętrznych organów kontrolnych czy podejmowanie działań po wypadkach jest najdroższym sposobem poprawy warunków pracy.

Dlatego też coraz więcej firm wdraża System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBP), który poprzez funkcjonujące w zakładzie procedury wymusza systemowe podejście do zagadnień bhp. Uzyskanie certyfikatu SZBP jest potwierdzeniem, że praca jest zorganizowana w sposób zgodny z obowiązującym prawem. 

Skomentuj lub zostaw opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Informacja: komentarze i opinie dodawane na forum są moderowane. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treśći zawarte przez użytkowników.

Czytaj więcej