Infobar


Dlaczego wyskoczył mi błąd?

Program Internet Explorer, którego używasz do prze­glą­da­nia stron inter­neto­wych, nie jest w sta­nie po­praw­nie wyś­wiet­lić strony, którą chcesz odwie­dzić.

To nie jest błąd Twojego komputera — po prostu, jak wielu in­ter­nau­tów, uży­wasz stan­dar­do­wej prze­glą­dar­ki dos­tar­czo­nej z sys­temem Micro­soft Win­dows. Nies­tety, jest ona zbyt słaba, żeby pop­raw­nie wyś­wiet­lić nowo­czesne stro­ny WWW.

Co mam zrobić?

Zachęcamy do instalacji jednej z nowo­czes­nych prze­glą­da­rek. Jest to proste, zajmie tylko kilka minut i nic nie kosz­tuje! Nowa przeg­lą­dar­ka umoż­liwi Ci nie tylko wyko­rzys­tanie w pełni możli­wości tej str­ony, ale także bez­piecz­niej­sze i wygod­niej­sze surfo­wa­nie po innych stro­nach w Inter­necie.

Możesz bez obaw wypróbować prze­glądarki, które pole­camy. Obsłu­guje się je równie łatwo jak tę, której teraz używasz. Gdyby nowa prze­glą­dar­ka Ci się nie spo­do­bała, zawsze możesz wrócić do starej.

Wybierz nową przeglądarkę dla siebie

Dlaczego niektóre strony nie działają w Internet Explorerze?

Najpopularniejsza przeglądarka firmy Micro­soft ma już ponad 10 lat (to bardzo długo). Najnowsze techno­logie, które bardzo ułatwiają pracę twórcom stron i dają im większe możli­wości, są jeszcze nie­zrozu­miałe dla Inter­net Explo­rera.

Użycie starszych rozwiązań często jest zbyt pracochłonne lub niewys­tar­czające do uzys­ka­nia zamie­rzo­nego efektu, dlatego do zoba­czenia nowo­czesnych stron potrzebna jest lepsza prze­glądarka.

Czy nowa przeglądarka wyświetli mi wszystkie strony?

Może Ci się zdarzyć, że trafisz na odwrotną sytuację — strony, które są napisane w przesta­rzały lub niestandar­dowy sposób wymaga­jący Inter­net Explo­rera (w obecnych czasach na szczęście jest to sytuacja rzadka). Do nich nadal będziesz mieć dostęp poprzez IE, a miliony pozo­stałych stron będą wyśmie­nicie działać w nowej prze­glą­darce.

Wpisy, które mogą Cię zainteresować: