Wesprzyj kampanię BrowseHappy.pl

Przygotowaliśmy specjalną akcję dla webmasterów piszących strony pod nowoczesne przeglądarki — zobacz jak zburzyć czwartą ścianę.

Rozgłos!

Poleć nowo­czesne przeg­lą­dar­ki swoim przy­ja­cio­łom, ko­le­gom z pra­cy/szko­ły. Skie­ruj ich do nas!

Przekonaj okoliczne kafejki inter­netowe, pra­cow­nie kom­pu­te­rowe i biura do prze­siadki na lepsze przeg­lą­darki, które ułatwią utrzy­manie sta­bil­nych sys­temów bez spy­ware i wirusów. To nic nie kosz­tuje — pro­pono­wane przez nas darmowe przeg­lą­darki mogą być legal­nie uży­wane rów­nież w tych miej­scach. pochwal się swoimi osiągnię­ciami!

Linkibuttony

Zamieść link do nas na swo­jej stro­nie inter­neto­wej, blo­gu albo fo­rum! Dodaj do stopki swoich e-maili.

BBcode dla forum phpBB i podobnych:

[url=http://browsehappy.pl][img]http://browsehappy.pl/1.png[/img][/url]

Kod HTML na stronę WWW:

Button BrowseHappy<a href="http://browsehappy.pl"><img src="http://browsehappy.pl/1.png" alt="Nowoczesne przeglądarki" border="0"></a>

Button BrowseHappy<a href="http://browsehappy.pl"><img src="http://browsehappy.pl/5.png" alt="Nowoczesne przeglądarki" border="0"></a>

Button BrowseHappy<a href="http://browsehappy.pl"><img src="http://browsehappy.pl/2.png" alt="Nowoczesne przeglądarki" border="0"></a>

Button BrowseHappy<a href="http://browsehappy.pl"><img src="http://browsehappy.pl/3.png" alt="Nowoczesne przeglądarki" border="0"></a>

Button BrowseHappy<a href="http://browsehappy.pl"><img src="http://browsehappy.pl/4.png" alt="Nowoczesne przeglądarki" border="0"></a>
Jest też wersja bez przezroczystości (http://browsehappy/4a.png)

Banner Brednioserial
<a href="http://browsehappy.pl"><img src="http://browsehappy.pl/468.png" alt="Nowoczesne przeglądarki" border="0"></a>
Jest też w rozmiarze 450×50 pixeli (http://browsehappy.pl/450.png)

Radzimy skopiować obra­zek na własny ser­wer. Jeśli uży­wasz XHTML, nie zapom­nij zamk­nąć tagu <img />!

Można umieś­cić przy­cisk lub tekst tak, aby wyś­wiet­lał się tylko w Inter­net Explo­rerze: <!--[if lt IE 7]>tu wstaw kod przy­cisku lub tekst zaleca­jący aktua­li­zację przeg­lą­dar­ki<![endif]-->

*/?>

Jeśli jesteś web­mas­terem

Jeśli jeszcze tego nie robisz, to pisz (i testuj) strony tak, aby dzia­łały w róż­nych przeg­lą­dar­kach. Z pewnoś­cią dobrze to wpły­nie na jakość Two­jej str­ony, a przy okazji ułatwi Ci pracę, gdyż Fire­fox, MozillaOpera mają narzę­dzia poma­ga­jące w budo­waniu stron inter­neto­wych.

Dbaj o popraw­ność kodu. Poznaj stan­dardy sie­ciowe. Uży­waj narzę­dzi spraw­dza­ją­cych popraw­ność i jakość HTML oraz CSS — błędny kod może się nie­prze­widywal­nie zacho­wywać w róż­nych przeg­lądar­kach.

Następna strona»

BrowseHappy.pl«