Słowniczek terminologii internetowej

Przeglądarka (ang. browser)
Program służący do korzystania ze stron inter­neto­wych, np.: Inter­net Explorer, Netscape, Mozilla, Opera. Przeglądarki są tematem tej strony.
Wyszukiwarka (ang. search engine)
Usługa (najczęściej strona) umoż­liwia­jąca prze­szuki­wanie Inter­netu, np.: Google.pl, NetSprint, Szukacz. Wyszukiwarki można znaleźć także na portalach jak wp.pl i onet.pl.
Wirus
Replikujący się program kompu­terowy, nierzadko wyrządza­jący szkody.
Koń trojański
W informatyce to program stwo­rzony tak, aby wyglądał nie­groźnie (poży­teczny pro­gram, wiado­mość, doku­ment), który w rzeczy­wis­tości jest wirusem.
Robak
Odmiana wirusa rozprzes­trzenia­jąca się przez pocztę elektro­niczną. Po jego aktywo­waniu (auto­matycz­nym, gdy pro­gram poczto­wy posiada luki w zabez­pie­cze­niach) roz­syła się dalej pod wszyst­kie adresy jakie znaj­dzie. Robaki inter­netowe naj­częściej wykorzys­tują książkę adre­sową Micro­soft Outlook.
Spyware
Program, który bez zgody i wiedzy użytkownika zbiera i udostępnia jego prywatne dane. Programy tego typu często zbierają wszystkie informacje jakie mogą znaleźć, łącznie z hasłami do stron i poczty, listą odwiedzanych stron, a czasem po prostu wszelki tekst wpisany na komputerze (te nazywane są keyloggerami).
Exploit
Program (lub instrukcja jak napisać program) wykorzystujący niezabezpieczoną lukę w oprogramowaniu do wyrządzania szkód na komputerze ofiary. Exploity najczęściej wykorzystuje się do instalacji spyware lub rozsyłania spamu.
Spam
Reklamy masowo przesy­łane drogą elektro­niczną. Niech­ciana poczta.
Uproszczone okno przeg­lądarki otwie­rane przez strony inter­netowe. Naj­częściej otwie­rane auto­matycz­nie w celu wyświet­lania reklam.
Zapora ogniowa (ang. firewall)
Program służący do bloko­wania wybra­nych po­łą­czeń z i do Inter­netu. Blo­kuje niepowo­łanym osobom dostęp do usług znajdu­jących się na kompu­terze, jak np. udostęp­nianie dys­ków. Zapora ogniowa nie chroni przed wiru­sami dosta­jącymi się przez luki w nieblo­kowa­nych przez nią pro­gramach (przeg­lądarka inter­netowa, aby działała poprawnie, nie może być bloko­wana).
Kompresja
Efektywniejszy sposób przedsta­wienia danych. Skom­preso­wane dane zaj­mują mniej, dzięki czemu przesy­łają się krócej, np. "aaaaaaaaaa" jako "10×a".
Uwierzytelnianie (autentykacja)
Potwier­dzenie tożsa­mości danej osoby. w Inter­necie odbywa się naj­częś­ciej przez poda­nie hasła zna­nego tylko danej osobie (zalo­gowa­nie). Jeśli przeg­lą­dar­ka lub str­ona WWW nie zabez­pieczą wys­tar­cza­jąco hasła, może dojść do tzw. kra­dzieży toż­samoś­ci.
Open Source Software (Wolne Oprogramowanie)
Pro­gramy pisane i dys­trybuo­wane na zasa­dzie licencji open-source, mają ujaw­niony swój kod źródłowy, który umożli­wia ich wnik­liwą ana­lizę, naukę i dalszy rozwój przez każdego. Na Wikipedii znajdziesz szczegóły na temat wolnego i otwartego oprogramowania.
Java
Java jest językiem progra­mowania. Na sieci wystę­puje pod pos­tacią tzw. appletów Javy. Nie należy jej mylić z Java­Script lub JScript — są to zupeł­nie nie­zwią­zane z nią języki, a zbież­ność nazw to tylko chwyt marketin­gowy.

Następna strona»

BrowseHappy.pl«