O stronie

BrowseHappy.pl, podobnie jak pierwo­wzór — browsehappy.com – ma na celu po­infor­mować jak naj­większą ilość osób o do­brych alter­naty­wach dla, dziś już starejmało bez­piecz­nej, przeg­lą­darki Inter­net Explo­rer. Więcej…

Kam­pania jest nie­komer­cyjna. Nie jest spon­soro­wana przez żad­nego produ­centa przeg­lą­darki, ani żaden z twórców tej kam­panii nie czer­pie zysków finan­sowych z propa­gowa­nia tych przeg­lą­darek.

Strona nie jest wyczer­pującym porów­naniem. Infor­macje za­war­te na tej stro­nie są opar­te na poda­nych w tekście źród­łach. Doło­żono wszel­kich sta­rań, aby były rze­telne i praw­dziwe. Jes­teśmy otwar­ci na wszel­kie suges­tie i infor­macje o ewen­tual­nych błę­dach.

Pressroom

Technologie

Strona to pop­rawny XHTML/1.1 lub XHTML/1.0 Strict dla przeg­lą­darek nie obsłu­gują­cych apli­kacji XML. Style to poprawny CSS3, głów­nie uży­wający właś­ciwości zgod­nych z CSS1 i CSS2.1. Style są przy­goto­wane dla ekranu, druku, urzą­dzeń prze­noś­nych i TV. Użyte zos­tało kodo­wanie UTF-8 wraz ze spec­jalnymi zna­kami do kon­troli prze­nosze­nia i dzie­lenia wyra­zów. Gra­fiki na stro­nie to prawie wyłącz­nie zopty­malizo­wany PNG. Używany jest transfer-encoding, content-negotiation i cache-validation z HTTP/1.1.

Licencja

Creative Commons License (Dzieło może być swo­bod­nie roz­pow­szech­niane, mody­fiko­wane i uży­wane komer­cyj­nie pod warun­kiem poda­nia źród­ła).

Następna strona»

BrowseHappy.pl«