Mozilla dla klasycz­nego Mac OS

 Apple, a za nim wielu prod­ucen­tów opro­gra­mowa­nia, przes­tało wspie­rać starą wersję Mac OS. Z tech­nicz­nego punktu widze­nia jest to słuszny krok, ale sta­wia użyt­kowni­ków w trud­nej sytuacji.

Najnowszą dostępną przeg­lądarką dla klasycz­nego Mac OS jest Mozilla. Dos­tępna jest nie­ofic­jalna roz­sze­rzona wersja 1.3.1 pod nazwą WaMCom oraz nie­ofic­jalna pod­sta­wowa wersja 1.3.1. Ostat­nią ofic­jalną wer­sją Mozilli dla Mac OS Classic jest 1.2.1 (do pob­rania 12MB).

Inną, również nowoczesną przeglądarką dla klasycznego Mac OS jest iCab3 beta.

Aby móc skorzystać z Safari niezbędny jest Mac OS X.

BrowseHappy.pl«