Mozilla

Mozilla to nazwa przeg­lą­dar­ki inter­neto­wej, pa­kie­tu prog­ra­mów, a także ca­łego pro­jek­tu po­wo­ła­ne­go w celu jej stwo­rze­nia.

Zobacz jak wygląda Mozilla 
przyciski w Mozilli

Pakiet Mozilla jest dar­mowy i roz­pro­wa­dz­any na za­sa­da­ch Open-Source. Skła­da się z kil­ku prog­ra­mów:

  • Nawigator — przeg­lądarka stron WWW,
  • Kurier Poczty — wygodny i funkcjo­nalny program pocztowy,
  • Książka adresowa — zarządzanie książką adresową Kuriera Poczty,
  • Chatzilla — klient czatów (IRC),
  • Kompozytor Stron — prosty edytor stron inter­netowych.

Instalacja

Instalacja jest prosta i nie różni się szcze­gólnie od insta­lacji innych prog­ramów. Infor­macja dot. star­szych kompu­terów Apple.

  1. Pobierz Mozillę w wersji polskiej lub angielskiej.
  2. Zapisz plik, na przykład na Pulpit.
  3. Otwórz ściągnięty plik podwójnym kliknięciem.
  4. Podczas instalacji wystarczy potwier­dzać kolejne kroki klikając Dalej.

Jeśli ten opis jest dla Ciebie zbyt lako­niczny, zobacz szcze­gółowy, ilustro­wany opis insta­lacji i pier­wsze kroki w Mozilli lub zadaj pytanie na Forum BrowseHappy.

Co dalej?

Projekt Mozilli jest kontynuowany pod nazwą SeaMonkey.

Dla Mozilli dostępny jest duży wybór rozsze­rzeń zwiększa­jących jej i tak ogromne możli­wości. Można także zmienić jej wygląd oraz sko­rzys­tać z wielu przydat­nych sidebarów ułat­wiają­cych dostęp do wyszuki­warek i infor­macji.

Warto poczytać stronę Viva Mozilla! pełną przys­tępnych porad i praktycz­nych infor­macji na temat tej przeg­lądarki, odwiedzić Forum serwisu MozillaPL i śledzić wieści ze świata Mozilli — mozillaZine.

Dowiedz się więcej z arty­kułu na Wiki­pedii, który posłużył do napi­sania tej strony.

Następna strona»

BrowseHappy.pl«